Α. Γενικά

Η "ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ", η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (στο εξής η "Εταιρία") είναι η δημιουργός του διαδικτυακού τόπου www.messaritis.com (στο εξής ο "διαδικτυακός τόπος"), προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω αυτού με την αποδοχή των κάτωθι όρων. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών αυτού, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οι υφιστάμενες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν σε αυτόν τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αποκλείονται από αυτούς.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών.  Ως εκ τούτου, συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν μεταβολές στο περιεχόμενό τους. Καμία τροποποίηση όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους.

Β. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρίας – Ευθύνη Χρήστη

Το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, σημάτων και λογοτύπων) και ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τύπου  αποτελούν πνευματική  ιδιοκτησία της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι διαθέσιμα μόνο για προσωπική και όχι εμπορική ή άλλη χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η επανέκδοση, η τροποποίηση και η μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση/άδεια της Εταιρίας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης συμφωνεί ότι:

1. Δεν θα εμποδίσει κανέναν άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τύπο προκαλώντας ζημιές στο περιεχόμενό του ή στον τρόπο λειτουργίας του.

2. Δεν θα προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα με επιβλαβές λογισμικό (π.χ. που περιέχει ιούς) και δεν θα κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

3. Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα εξόρυξης δεδομένων με σκοπό να αναπαράγει τον τρόπο πλοήγησης, παρουσίασης και δομής της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

4. Δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την Εταιρία για κάθε ζημία που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη δεν αποκλείεται. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Γ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο διαδικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:
Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ανήλικοι ή πρόσωπα δικαιοπρακτικά ανίκανα έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο ύστερα από τη συγκατάθεση των κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών  τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον διαδικτυακό τόπο.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο). Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, πωλήσεων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αφού επικοινωνήσει με την Εταιρία και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα τροποποιήσει ή θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη από την βάση δεδομένων της  το συντομότερο δυνατό.

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Δ. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

Η Εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος ομαλά. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού τύπου ή άλλων συνδεδεμένων με αυτόν ιστοσελίδων.

Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή ενδέχεται να ανασταλεί/διακοπεί η λειτουργία από λόγους εκτός του ελέγχου της.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο διαδικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει κατάλληλο λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών και ως εκ τούτου η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών.

Ε. Εφαρμοστέο δίκαιο, Δωσιδικία και Λοιποί όροι

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

TOP