Στη Messaritis Ανανεώσιμες, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών, παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα με ορίζοντα 20 ετών, που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση σφαλμάτων και ελλείψεων σε Φ/Β εγκαταστάσεις.

10

λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας:

1. Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας.

2. Μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με αποτέλεσμα να προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή (από κινδύνους όπως π.χ. η ηλεκτροπληξία λόγω ασυνέχειας ισοδυναμικού βρόχου).

3. Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού. (Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με συνέπεια μόνιμη απώλεια κερδών και υψηλό κόστος αποκατάστασης.)

4. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.

5. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημειωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων για ασφαλιζόμενα γεγονότα (π.χ. κλοπές, φυσικές καταστροφές, μηχανολογικές βλάβες).

6. Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.

7. Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.

8. Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.

9. Το 80% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην πλήρη απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.

10. Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

TOP