Στην Messaritis Ανανεώσιμες αναλαμβάνουμε την αποτύπωση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της Φ/Β εγκατάστασης, καθώς επίσης και τον επανασχεδιασμό του έργου, ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αφού ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε Φ/Β συστήματος, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο έργου, με αναλυτική Δήλωση Τεκμηρίωσης, η οποία το συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του λειτουργίας και περιλαμβάνει:

  • Πλήρες τεύχος As-Built σχεδίων
  • Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης όλων των τμημάτων του Η/Μ εξοπλισμού
  • Πιστοποιητικά του προσφερόμενου εξοπλισμού
  • Εργοστασιακές εγγυήσεις των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού
TOP